Стипендии в Аграрен Университет Пловдив

СТИПЕНДИИ

 

 • За „стипендия за успех” могат да кандидатстват студенти редовно обучение, приети на места субсидирани от държавния бюджет, които имат среден успех от предходните два семестъра от 4.50 до 6.00 независимо от доходите и са без невзети изпити за целият период на обучение, учебни и производствени практики считано до първи семестър на 2022г.

 • За „стипендия за успех в приоритетно професионално направление“ могат да кандидатстват студенти, редовно обучение, приети на места субсидирани от държавния бюджет с успех от 5,00 до 6,00 и  са без невзети изпити за целият период на обучение, учебни и производствени практики считано до първи семестър на 2022г.

 • в специалностите от ОКС „бакалавър“

 • Агрономство /полевъдство/;

 • Зооинженерство;

 • Растителни биотехнологии;

 • Агрономство /лозаро-градинарство и биологично производство/;

 • Аграрно инженерство;

 • Декоративно градинарство;

 • Агрономство /тропично и субтропично земеделие/;

 • Растителна защита;

 • Екология и опазване на околната среда;

 • Зооинженерство и информационни технологий

и  курсове от ОКС „магистър“:

 • „Агробизнес“;

 • „Мениджмънт на растителната защита“;-

 • „Растителна защита“;

 • „Опазване на биологичното разнообразие“;

 • „Устойчиво природоползване и екологичен туризъм“;

 • „Селекция и репродукция на животните“;

 • „Овощарство- производство и управление“;

 • „Екология на селищни системи“.

 

ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ

Документи за еднократни помощи  се приемат в срока за стипендии за ЗИМЕН/ЛЕТЕН семестър на учебната 2022/2023 г. по т. 1. Еднократни помощи  се отпускат  при записан ЗИМЕН/ЛЕТЕН семестър до максимален брой от 50 помощи. Помощи  се отпускат на база средномесечен доход на член от семейството, определен чрез класиране във възходящ ред на декларираните доходи, с изключение на    студенти с увреждания 90% и повече от 90%, кръглите сираци и лицата, лишени от родителски грижи, Помощи  се отпускат еднократно за цялата академична година. Максималният допустим доход за кандидатстване е 650 лв доход на член от семейството за месец.