СТИПЕНДИИ

Класиране : 

 

СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ

СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ В ПРИОРИТЕТНО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ

 

 При възражения или въпроси, моля позвънете на тел: 032 654 339 в срок до 05.12.2023г.

Стипендии в Аграрен Университет Пловдив

Заявление – декларация за кандидатстване

 

 1. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ –

06.11.2023г. до 20.11.2023 г. вкл. (без почивните дни)

 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

ПРИ  КАНДИДАТСТВАНЕ  САМО ЗА „СТИПЕНДИЯ ЗА УСПЕХ” И „СТИПЕНДИЯ ЗА УСПЕХ В ПРИОРИТЕТНО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ“ Е НЕОБХОДИМО:

-ЧЕТЛИВО ПОПЪЛНЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

-IBAN, УДОСТОВЕРЯВАЩ ЛИЧНА КАРТОВА СМЕТКА

 • За стипендия за успех” могат да кандидатстват студенти редовно обучение, приети на места субсидирани от държавния бюджет, които имат среден успех от предходните два семестъра от 4.50 до 6.00 независимо от доходите и са без невзети изпити, учебни и производствени практики за целия период на обучение.

 • За „стипендия за успех в приоритетно професионално направление“ могат да кандидатстват студенти, редовно обучение, приети на места субсидирани от държавния бюджет с успех от 5,00 до 6,00 и  са без невзети изпити, учебни и производствени практики за целия период на обучение.

в специалностите от ОКС „бакалавър“:

 • Агрономство /лозаро-градинарство и биологично производство/;

 • Агрономство /полевъдство/;

 • Аграрно инженерство;

 • Декоративно градинарство и озеленяване;

 • Растителна защита;

 • Екология и опазване на околната среда;

 • Зооинженерство;

 • Зооинженерство с информационни технологии

и  курсове от ОКС „магистър“:

 • „Интегрирано производство на полски култури“

 • „Лозарство с основи на винарството“;

 • „Растителна защита“ ;

 • „Дигитализация и управление на растениевъдството“;

 • „Устойчиво природоползване и екологичен туризъм“;

 • „Селекция и репродукция на животните“;

 • „Овощарство-производство и управление на продукцията“;

 • „Екология на селищни системи“

 1. ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ

Документи за еднократни помощи  се приемат в срока за стипендии за ЗИМЕН семестър на академичната 2023/2024 г. По т.1. еднократни помощи се отпускат  при записан ЗИМЕН семестър до максимален брой от 50 помощи. Помощи  се отпускат на база средномесечен доход на членовете от семейството, определен чрез класиране във възходящ ред на декларираните доходи, с изключение на  студенти с увреждания 80% и повече, кръглите сираци и лицата, лишени от родителски грижи, Помощи  се отпускат еднократно за цялата академична година. Максималният допустим доход за кандидатстване е 780 лв. доход на член от семейството за месец.

Необходими документи за отпускане на помощи за ЗИМЕН семестър на учебната 2023/2024 г.:

а/ собственоръчно попълнено заявление-декларация, заверено от съответния деканат за записан  зимен семестър на академичната 2023/2024

б/удостоверение за IBAN на притежавана ЛИЧНА картова сметка

в/ документите за декларирани доходи  за месеците:

– АПРИЛ 2023г. – СЕПТЕМВРИ 2023г. (6 месеца);

В сумата на доходите на отделните членове на семейството се включват всички получени доходи на студента и другите членове на семейството от:

брутни заплати;

– пенсии, без добавките за чужда помощ на хората с трайни увреждания;

– обезщетения за безработица;

– социални помощи, месечни добавки и месечни помощи за деца;

– наеми;

– присъдени издръжки;

– хонорари;

– стипендии, без получаваните от декларатора и членовете на неговото семейство по силата на ПМС 90 и ученическите стипендии;

– получени европейски стипендии и награди, както и получени суми от студентските практики;

– за доход на ЕТ, регистрирани земеделски производители, упражняващите занаяти, търговия, свободни професии и други се посочва: декларираният облагаем доход когато месечния му размер е по-голям от осигурителния; а когато месечният размер на облагаемия доход е под осигурителния – за доход се приема осигурителният.

 Декларирани членове на семейството и други обстоятелства се удостоверяват:

– акт за раждане на дете;

– ксерокопие на смъртен акт – за починал родител

– ксерокопие от съдебно решение – при разведени родители и присъдена издръжка;

– удостоверение от дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;

– уверение/служебна бележка от съответното учебно/военно заведение – за братя и сестри, ако са учащи се или войници;

– ксерокопие от решение на ТЕЛК – за удостоверяване на трайни увреждания и намалена работоспособност;

– регистрация в бюрата по труда към Агенцията по заетостта – за безработни родители

 1. СОЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ

 2. За социална стипендия могат да кандидатстват само студенти, редовно обучение, приети за обучение на места, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им, които са положили успешно всички изпити по учебния план на специалността, по която се обучават, до момента на подаване на документите:

НЕОБХОДИМИ   ДОКУМЕНТИ:

1.За стипендия за несемейни студенти без двама родители:

1.1. заявление-декларация за кандидатстване за стипендия;  
1.2. удостоверение за раждане на студента; 
1.3. смъртни актове на починалите родители или удостоверения за наследници;   1.4. удостоверение за семейно положение на студента, издадено от Община не по-рано от един    месец от датата на кандидатстване.

2.За стипендия за студенти с трайни увреждания:

2.1. заявление-декларация за кандидатстване за стипендия;  
2.2. валидно експертно решение на Териториално-експертната лекарска комисия     (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

3.За стипендия за студенти с двама родители с трайни увреждания:

3.1. заявление-декларация за кандидатстване за стипендия;
3.2. удостоверение за раждане на студента;
3.3. валидни експертни решения на Териториално-експертната лекарска комисия     (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

4.За стипендия за студенти с един родител, който е с трайни увреждания (другият е неизвестен или починал):

4.1. заявление-декларация за кандидатстване за стипендия;
4.2. удостоверение за раждане на студента;
4.3. смъртен акт на починалия родител или удостоверение за наследници;
4.4. валидно експертно решение на Териториално-експертната лекарска комисия (ТЕЛК) или    Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

5.За стипендия за студенти, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция:

5.1. заявление-декларация за кандидатстване за стипендия;
5.2. документ, издаден от Община или от Социални грижи.

6.За стипендия за студентки майки с дете до 6-годишна възраст:

6.1. заявление-декларация за кандидатстване за стипендия;
6.2. удостоверение за раждане на детето.

7.За стипендия за студенти бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или родителските права са предоставени на бащата:

7.1. заявление-декларация за кандидатстване за стипендия;
7.2. удостоверение за раждане на детето;
7.3. бракоразводно решение (при развод в семейството), с присъдени родителски права за детето на   бащата-студент или
7.4. смъртен акт на починалата майка или
7.5. декларация свободен текст от студента, в която се посочва, че майката на детето не се обучава във Висше учебно заведение.

Класирането ще бъде обявено в периода

от 21.11.2023г. до 24.11.2023г.

  !!!ВАЖНО!!!

ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ Е НУЖНО ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ, КОЕТО МОЖЕТЕ ДА ОТКРИЕТЕ НА: https://austudents.eu/scholarships/

Подаването на документите ще се извършва ПРИСЪСТВЕНО!

Заявлението-декларация се принтира и попълва ръчно, четливо написано, след което се заверява в съответния деканат, където ще бъде нанесен успеха и невзетите изпити на студента. С така изготвеното заявление и с удостоверението за лична картова сметка се кандидатства в кабинет 128 на Факултета по Лозаро-градинарство!!

Когато се кандидатства за повече от една стипендия, се отбелязва в ЕДНО заявление-декларация всяка стипендия. Студенти, които получават социална стипендия, не могат да получават стипендия за успех, и обратното.

Стипендии  се изплащат само по ЛИЧНА картова сметка. За тези, които нямат открити картови сметки, такива могат да им бъдат открити в УниКредитБулбанк при договорените с Аграрен университет – Пловдив преференциални условия, като се легитимират със студентската книжка, или в друга банка по избор.

Работно време

От 9:00 до 15:00ч

(всеки делничен ден)

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 20.11.2023г.

При възникнали въпроси, моля позвънете на – 0879199779 – Ивана Лазарова – Координатор на комисията по социално-битовите въпроси на студентите.