Стипендии в Аграрен Университет Пловдив

СТИПЕНДИИ

 

Предварително класиране за стипендии на ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР за учебната 2022г/2023г

Стипендии за успех в приоритетно професионално направление

Стипендии за успех

ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ

✅При въпроси или възражения относно класирането може да се обърнете към Отдел счетоводство в срок до 27.04.2023г. – тел за връзка: 032 654 339

Заявление – декларация за кандидатстване

 1. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ –

27.03.2023г. до 13.04.2023 г. вкл. (без почивните дни)

 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

ПРИ  КАНДИДАТСТВАНЕ  САМО ЗА „СТИПЕНДИЯ ЗА УСПЕХ” И „СТИПЕНДИЯ ЗА УСПЕХ В ПРИОРИТЕТНО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ“ Е НЕОБХОДИМО:

-ЧЕТЛИВО ПОПЪЛНЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

-IBAN, УДОСТОВЕРЯВАЩ ЛИЧНА КАРТОВА СМЕТКА

 • За стипендия за успех” могат да кандидатстват студенти редовно обучение, приети на места субсидирани от държавния бюджет, които имат среден успех от предходните два семестъра от 4.50 до 6.00 независимо от доходите и са без невзети изпити, учебни и производствени практики за целия период на обучение.

 • За „стипендия за успех в приоритетно професионално направление“ могат да кандидатстват студенти, редовно обучение, приети на места субсидирани от държавния бюджет с успех от 5,00 до 6,00 и  са без невзети изпити, учебни и производствени практики за целия период на обучение.

в специалностите от ОКС „бакалавър“:

 • Агрономство /лозаро-градинарство и биологично производство/;

 • Агрономство /полевъдство/;

 • Аграрно инженерство;

 • Декоративно градинарство и озеленяване;

 • Агрономство /тропично и субтропично земеделие/;

 • Растителна защита;

 • Екология и опазване на околната среда;

 • Зооинженерство;

 • Зооинженерство с информационни технологии

и  курсове от ОКС „магистър“:

 • „Интегрирано производство на полски култури“

 • „Лозарство с основи на винарството“;

 • „Дигитализация и управление на растениевъдството“;

 • „Устойчиво природоползване и екологичен туризъм“;

 • „Селекция и репродукция на животните“;

 • „Овощарство-производство и управление на продукцията“;

 1. ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ

Документи за еднократни помощи  се приемат в срока за стипендии за ЛЕТЕН семестър на академичната 2022/2023 г. По т.1. еднократни помощи се отпускат  при записан ЛЕТЕН семестър до максимален брой от 50 помощи. Помощи  се отпускат на база средномесечен доход на членовете от семейството, определен чрез класиране във възходящ ред на декларираните доходи, с изключение на  студенти с увреждания 90% и повече, кръглите сираци и лицата, лишени от родителски грижи, Помощи  се отпускат еднократно за цялата академична година. Максималният допустим доход за кандидатстване е 780 лв. доход на член от семейството за месец.

Необходими документи за отпускане на помощи за ЛЕТЕН семестър на учебната 2022/2023 г.:

а./ документите за декларирани доходи за месеците:

– СЕПТЕМВРИ 2022г. -ФЕВРУАРИ 2023г. (6 месеца);

б./ документите за декларирани членове на семейството и други обстоятелства.

 1. СОЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ

 2. За социална стипендия могат да кандидатстват само студенти, редовно обучение, приети за обучение на места, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им, които са положили успешно всички изпити по учебния план на специалността, по която се обучават, до момента на подаване на документите и са:

1.1. несемейни студенти без двама родители;

1.2. студенти с трайни увреждания;

1.3. студенти с двама родители с трайни увреждания;

1.4. студенти с един родител, който е с трайни увреждания (другият е неизвестен или починал);

1.5. студенти, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция;

1.6. студентки майки с дете до 6-годишна възраст;

1.7. студенти бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или родителските права са предоставени на бащата студент.

 

Класирането ще бъде обявено в периода

от 24.04.2023г. до 27.04.2023г.

 

  !!!ВАЖНО!!!

ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ Е НУЖНО ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ, КОЯТО Е ПРИКАЧЕНА КЪМ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ!!

Подаването на документите ще се извършва ПРИСЪСТВЕНО!

Заявлението-декларация се принтира и попълва ръчно, четливо написано, след което се заверява в съответния деканат, където ще бъде нанесен успеха и невзетите изпити на студента. С така изготвеното заявление и с удостоверението за лична картова сметка се кандидатства в кабинет 128 на Факултета по Лозаро-градинарство!!

Стипендии  се изплащат само по ЛИЧНА картова сметка. За тези, които нямат открити картови сметки, такива могат да им бъдат открити в УниКредитБулбанк при договорените с Аграрен университет – Пловдив преференциални условия, като се легитимират със студентската книжка.

Работно време

От 9:00 до 15:00ч

(всеки делничен ден)

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 13.04.2023г.

При възникнали въпроси, моля позвънете на – 0879199779 – Ивана Лазарова – Координатор на комисията по социално-битовите въпроси на студентите.