You are currently viewing Беше проведена анкета във връзка с проучването на нагласите на студентите към онлайн обучението в АУ-Пловдив

Беше проведена анкета във връзка с проучването на нагласите на студентите към онлайн обучението в АУ-Пловдив

Обект на изследването: Онлайн обучението в Аграрен университет – Пловдив;

Субект на изследването: Студентите бакалаври в редовна форма на обучение;

Основна задача: Да се анкетират студентите в Аграрен университет- Пловдив, с цел

изследване нагласите им към онлайн обучението.

Цел на изследването: Да се проучи мнението, нагласите и очакванията на студентите;

Брой на направени анкети: 479 или 54 % от 890 бакалаври в редовна форма на обучение

Обработка на резултатите: чрез софтуерен продукт SPSS

Изготвил: Студентски съвет при Аграрен университет- Пловдив

Сподели публикацията